Statuten van de Europese Vereniging voor Terminologie (EVT)

(Dit is een vertaling uit het Engels. Alleen de Engelse versie heeft rechtskrach

Artikel 1
Naam, plaats van registratie en toepassingsgebied

De naam van de vereniging is de "Europese Vereniging voor Terminologie" (EVT).Op de vereniging is de Nederlandse wetgeving van toepassing. De plaats van registratie en rechtspraak is Amsterdam, Nederland. De activiteiten van de vereniging vinden in principe plaats in Europa. De vereniging werkt samen met andere verenigingen, organisaties en instellingen in de terminologiesector over de hele wereld.

Het werkjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 2
Doelstellingen van de vereniging

1. De doelstellingen van de vereniging zijn:

 • bevordering van meertaligheid in Europa door terminologie;
 • oprichting van een Europees platform ter bevordering en samenwerking van terminologische activiteiten en de nodige bewustmaking, erkenning en verdere professionalisering van de terminologiesector;
 • samenwerking met andere organisaties, verenigingen en instellingen in de terminologiesector op alle niveaus.

2. De doelstellingen van de vereniging kunnen met name worden bereikt door:

 • activiteiten en campagnes om terminologie en terminologiewerk meer bekendheid te geven bij het grote publiek en beleidsmakers in de openbare en de private sector;
 • verstrekking en uitwisseling van informatie over terminologische activiteiten door alle nodige technische hulpmiddelen;
 • bevordering en ondersteuning van conferenties, evenementen en activiteiten relevant voor terminologie;
 • vorming van specifieke belangengroepen (SBG's) gericht op specifieke domeinen vakgebieden binnen de terminologie;
 • bevordering en ondersteuning van onderzoek in terminologie en aanverwante gebieden;
 • bijdragen aan opleiding en training van personen die op enigerlei wijze werken met of te maken hebben met terminologie en formele erkenning van academische en beroepsopleidingen op Europees en nationaal niveau.

3. De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk met onderwijs-, wetenschappelijke en onderzoeksdoeleinden van het openbare belang. De vorming van reserves is toegestaan. De financiële en andere bronnen van de vereniging mogen slechts gebruikt worden in overeenstemming met de doelstellingen van de vereniging zoals vastgelegd in de statuten. De aansprakelijkheid van de vereniging is beperkt tot de som van haar financiële bronnen.

Artikel 3
Lidmaatschap

1. De leden van de vereniging kunnen behoren tot de vier volgende categorieën:

    a) verenigingen
    b) institutionele leden
    c) individuele leden
    d) ereleden

2. Verenigingen kunnen nationale, regionale of linguïstische terminologieverenigingen zijn die willen samenwerken op Europees niveau. Deze leden zullen acht stemmen krijgen tijdens iedere algemene vergadering van de EVT. Ter uitoefening van hun stemrecht, moeten verenigingen het bestuur de namen van de vertegenwoordigers en afgevaardigden van de verenigingen op de algemene vergaderingen meedelen. Verenigingen zullen vertegenwoordigd worden bij de adviesraad. De jaarlijkse bijdrage voor een vereniging is gelijk aan vier maal de bijdrage voor een individueel lidmaatschap.

3. Institutionele leden van de EVT kunnen wettelijke entiteiten zijn (instellingen of bedrijven) die actief zijn op terminologiegerelateerde gebieden of die de doelstellingen van de vereniging op een andere manier steunen. Institutionele leden krijgen vier stemmen bij algemene vergaderingen van de EVT. Ter uitoefening van hun stemrecht, moeten institutionele leden het bestuur op de hoogte brengen van de namen van hun vertegenwoordiger en afgevaardigde op de algemene vergaderingen. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is gelijk aan vier maal de jaarlijkse bijdrage voor een individueel lidmaatschap.

4. Individuele EVT leden kunnen personen zijn actief op terminologiegerelateerde gebieden of die de doelstellingen van de vereniging op andere manieren steunen. Individuele personen krijgen één stem tijdens alle algemene vergaderingen. De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage wordt gebruikt als basis voor de berekening van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen van verenigingen en institutionele leden en wordt één maal per jaar door de algemene vergadering vastgesteld. Studenten betalen een lagere bijdrage


5. Op voordracht van het bestuur mag de jaarlijkse algemene vergadering ereleden aanstellen. Ereleden moeten natuurlijke personen zijn. Zij mogen stemmen tijdens alle algemene vergaderingen, maar zijn niet verplicht een lidmaatschapsbijdrage te betalen.

6. Nieuwe leden kunnen worden toegelaten na schriftelijke aanvraag. Door middel van een aanvraag, stemt een aanvrager in met de statuten van de vereniging en wordt hij aanvaard als lid.

Artikel 4
Beëindiging van het lidmaatschap

1. Lidmaatschap van de vereniging eindigt voor individuele personen bij dood, ontslag of uitsluiting en voor institutionele leden en verenigingen bij ontslag, ontbinding of illegaliteit.

2. Ieder lid zal zijn/haar opzegging schriftelijk aan het bestuur melden. De opzegging zal van kracht worden aan het eind van een werkjaar waarin de opzegging werd bekendgemaakt. In het geval zich een verandering voordoet in de vertegenwoordiging van de verenigingen en institutionele leden, dienen dergelijke veranderingen ook schriftelijk aan het bestuur meegedeeld te worden.

3. Het lidmaatschap vervalt wanneer de leden hun bijdrage voor één jaar niet betaald hebben, nadat ze daar twee maal aan herinnerd werden. Bovendien mag het bestuur een lid uitsluiten dat inbreuk heeft gepleegd op de statuten van de Vereniging of wanneer dat lid de belangen van de vereniging ernstige schade heeft toegebracht.

Artikel 5
Lidgeld

1. De algemene vergadering legt het lidgeld vast voor individuele personen. Op die manier kunnen de bijdragen voor de verenigingen en de institutionele leden berekend worden. De algemene vergadering zal eveneens gekorte bijdragen vastleggen voor studenten, en ook de uitzonderlijke kortingen van toepassing in specifieke gevallen. Lidgelden moeten betaald worden in de eerste drie maanden van het werkjaar van de vereniging.

2. De bijdrage zal beheerd worden door een penningmeester die in de algemene vergaderingen een verslag opstelt over de aanwending van de gelden.

Artikel 6
Officiële organen van de vereniging

De organen van de vereniging zijn:

 1. de algemene vergadering
 2. het bestuur
 3. de adviesraad
Artikel 7
Algemene vergadering

1. Gewone algemene vergaderingen

De voorzitter nodigt alle leden uit voor de Algemene Vergadering die één keer per jaar plaatsvindt, vóór het eind van het tweede kwartaal.
De uitnodigingen, met inbegrip van de agenda, zullen ten laatste zes weken voor de vergaderingdatum aan alle leden worden gestuurd.

2. Agenda voor gewone algemene vergaderingen

    a) verkiezing van de voorzitter
    b) vastleggen van de agenda
    c) jaarlijkse intentieverklaring van de voorzitter en goedkeuring door de vergadering
    d) jaarlijks verslag van de penningmeester en goedkeuring door de vergadering
    e) presentatie van het werkplan voor het volgende jaar
    f) andere punten op voorstel van het bestuur of de leden
    g) lidmaatschapsbijdrage voor het volgende jaar
    h) verkiezing van medewerkers
    i) verkiezing van controleurs
    j) aanstelling van de leden van de adviesraad (zie artikel 10)
    k) varia

3. Buitengewone algemene vergaderingen

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden samengeroepen door de voorzitter of het bestuur. Een buitengewone algemene vergadering moet door het bestuur worden samengeroepen als ten minste één vierde van de leden het bestuur hier schriftelijk om vraagt. Uitnodigingen voor een buitengewone algemene vergadering, inclusief de agenda, moeten 10 dagen voor de datum van de geplande algemene vergadering aan de leden bezorgd worden.

4. Stemprocedures

De algemene vergadering zal beslissen bij gewone meerderheid van de aanwezigen of vertegenwoordigden met stemrecht. Voor wijziging van de statuten of voor ontbinding van de vereniging is een drie vierde meerderheid van de aanwezigen/vertegenwoordigden met stemrecht vereist. Iedere stemgerechtigde heeft één stem. Als een lid niet persoonlijk een stem kan uitbrengen, mag hij/zij dat stemrecht schriftelijk overdragen aan een ander lid.

In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur de leden vragen hun stem schriftelijk uit te brengen, ook als het gaat om wijziging van de statuten. Bij een dergelijke schriftelijke stemming (per post) is de meerderheid van de stemmen die binnen een redelijke termijn werden ontvangen (een termijn door het bestuur vast te leggen), beslissend voor de uitslag van de resolutie.

5. Notulen

De secretaris van de vereniging bereidt de notulen voor. Deze moeten mede door de voorzitter ondertekend worden en aan alle leden toegestuurd worden. Opmerkingen over de notulen moeten binnen drie maanden na de verspreiding ervan aan het bestuur worden bezorgd. Het bestuur beslist of die opmerkingen ontvankelijk zijn of niet.

Artikel 8
Het bestuur

1. Het bestuur van de vereniging bestaat in principe uit zeven leden:

    a) de voorzitter
    b) de ondervoorzitter (secretaris)
    c) de penningmeester
    d) 4 andere leden

Het bestuur wordt voor een periode van twee jaar verkozen.

2. Als een bestuurslid ontslag neemt of uitdrukkelijk de interesse voor zijn functie verliest, kunnen de overige bestuursleden een vervanger aanwijzen voor de duur van de bestuursperiode. Een dergelijke coöptatie moet goedgekeurd worden tijdens de volgende algemene vergadering.

3. De voorzitter en de penningmeester vormen samen de vereniging. Indien één van hen zijn/haar taak niet kan volbrengen, zal de ondervoorzitter zijn/haar taak overnemen.

4. Het bestuur komt een aantal interne procedureregels overeen die een effectieve performance van de activiteiten van de vereniging verzekeren evenals een actieve deelname van alle bestuursleden door vaststelling van duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden en procedures.

5. Het bestuur kan natuurlijke of wettelijke personen bepaalde taken toevertrouwen die overeenkomen met de doelen van de vereniging zoals vastgelegd in artikel 2. Deze taken kunnen kosteloos uitgeoefend worden door de betrokken personen of tegen betaling.

Artikel 9
Controleurs

1. De algemene vergadering verkiest twee controleurs die het jaarlijkse verslag van de penningmeester zullen nakijken en die kunnen adviseren om de penningmeester officieel van zijn functie te ontslaan.

2. De controleurs zullen worden gekozen voor een periode van twee jaar.

Artikel 10
Adviesraad

De algemene vergadering zal een adviesraad aanstellen bestaande uit een twintigtal personen actief op het gebied van de terminologie, of met andere relevante ervaring. Zij worden aangesteld om het bestuur te steunen en raad te geven bij haar verschillende activiteiten. De adviesraad zal met name een rol spelen bij de coördinatie en promotie van terminologische activiteiten in en buiten Europa, en bij het ontwikkelen van de adviezen van deskundigen.

De adviesraad kiest een voorzitter die in contact zal staan met de voorzitter van de vereniging of met een ander door de voorzitter aangewezen bestuurslid om een efficiënte werking van de twee lichamen te verzekeren.

Leden van de adviesraad hoven geen lid van de vereniging te zijn. Wanneer de adviesraad samengesteld wordt, wordt erop gelet dat er een gelijke spreiding is over van alle geografische en taalkundige zones, waaronder onderzoek en industriële belangen, en voor zover mogelijk andere kennisgebieden.

Artikel 11
Specifieke belangengroepen (SBGen)

De vereniging mag één of meer specifieke belangengroepen (SBG) instellen om één of meer aspecten van terminologie diepgaander te onderzoeken.

Het vereiste aantal leden zal bepaald worden door de SBG zelf. In principe zullen alle EVT-leden lid kunnen worden van SBG. Niet-leden van de EVT kunnen eventueel gecoöpteerd worden.

De SBG zal een overzicht van voorstellen voor activiteiten (met inbegrip van de doelstellingen en de planning van de activiteiten) aan het EVT-bestuur voorleggen. Het bestuur keurt de oprichting van de SBG schriftelijk goed.

De SBG wijst een coördinator aan die in verbinding staan met het bestuur. Deze coördinator houdt het bestuur op de hoogte van activiteiten en ontwikkelingen. Het bestuur zal één van haar leden aanwijzen als contactpersoon; als een dergelijke werkwijze niet functioneert, zal de SBG dit aan de Voorzitter meedelen.

Een SBG die meer dan één jaar inactief is geweest, kan door het bestuur opgeheven of gereorganiseerd worden.

Artikel 12
Ontbinding

1. De ontbinding van de vereniging kan enkel beslist worden door drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden in de algemene vergadering.

2. Diezelfde algemene vergadering beslist ook over de officiële begunstigde van de activa van de vereniging na vereffening van de schulden


Deze statuten werden op 14 maart 2000 goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
Giovanni Adamo, voorzitter.

Tweets

Agenda

Master Program in Terminology
Online
IULA

Outside the frames: New challenges in terminology work
Online
5 March

DTT seminars
Online
16-17 et 24-25 April


Nordterm 
Online
1-2 JuneThe 2nd interdisciplinary conference on National languages in academic research and higher education
7-8 October 
Tallinn
Estonia

Conference on terminology Scientific
Online
21-22 October

EAFT Summit
25-26 November
Dublin
Ireland

 

2022

 

Multilingual Digital Terminology Today

MDTT 2022 

16-17 June

Padova