Θέμα 3ο:

Το προφίλ του ορολόγου

Οι δραστηριότητες που ένας ορολόγος μπορεί να ασκήσει μοιάζουν να είναι στις μέρες μας τόσο πολυάριθμες και απαιτούν από αυτόν τόσες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι αμφίβολο αν πρέπει να γίνεται λόγος για ένα ή για περισσότερα, πλέον, προφίλ ορολόγου (αναφέρουμε για παράδειγμα τα έγγραφα του RaDT και του OTTIAQ). Ανάλογα με τη χώρα, το επάγγελμα του ορολόγου γειτνιάζει με αυτό του πληροφορικού, του τεκμηριωτή ή ακόμα και του μεταφραστή. Συγχρόνως, όμως, δεν είναι πια τόσο σπάνιες όσο παλαιότερα οι προσφορές εργασίας που θυμίζουν τη λέξη «ορολόγος». Έτσι, γεννιούνται ερωτήματα σχετικά με την επαγγελματική ζωή και τις πραγματικές συνθήκες εργασίας ενός ορολόγου: ποια θα έπρεπε να είναι η ιδανική θέση του μέσα σε ένα οργανόγραμμα και σε ποια στάθμη θα έπρεπε να τοποθετηθεί; Με ποιες εξουσίες θα έπρεπε η θέση του να συνοδεύεται και σε ποιο μισθολογικό επίπεδο θα έπρεπε να ανήκει; Πρόκειται για ερωτήματα, τα οποία σπάνια έχουν τεθεί ως σήμερα προς συζήτηση και τα οποία θα θέλαμε να συζητήσουμε.

Μπορεί, εξάλλου, να ισχυρίζεται βάσιμα κανείς σήμερα ότι εκπαιδεύει επαγγελματίες ικανούς για οποιαδήποτε θέση, οι οποίοι θα κατέχουν κάθε δυνατή πτυχή της δραστηριότητας ενός ορολόγου; Ποια είναι τα όρια της κατάρτισης και της δραστηριότητας του ορολόγου; Ποια είναι τα σημεία διάκρισης, αλλά και σύγκλισης, ανάμεσα στην κατάρτιση στην τεκμηρίωση, στην επικοινωνία, στη γλωσσολογία, στην πληροφορική και στην Ορολογία;

Θέλουμε έναν ορολόγο με ισχυρή ταυτότητα, άρα μονοδιάστατο, ή έναν ορολόγο με ταυτότητα όχι αυστηρά καθορισμένη και γι’αυτό δύσκολη ίσως να προστατευθεί; Αφού ο ορολόγος ασχολείται και με την πληροφορική, μπορεί ο πληροφορικός να ασχολείται και με την Ορολογία; Μπορεί η Ορολογία να αποτελέσει μέρος οποιουδήποτε επαγγέλματος, αν θεωρηθεί απλώς μια τεχνική και όχι χωριστό επάγγελμα;

Αφετηρία της σχετικής συνεδρίας της Συνόδου Κορυφής θα αποτελέσει η μελέτη υπαρχόντων εγγράφων που περιγράφουν το προφίλ του ορολόγου, και πιο συγκεκριμένα η μελέτη του πλαισίου και των διατάξεων που καθορίζουν.

:
Ερωτήματα:

Ποια προφίλ διαθέτουμε; Είναι επαρκή; Ποια είναι η γεωγραφική κατανομή τους;

Ποιες νέες δεξιότητες είναι επιθυμητές; Πρέπει να συμπεριληφθούν στα προγράμματα κατάρτισης; Αν ναι, με ποια μορφή;

Πώς προσλαμβάνεται ένας ορολόγος;

Ποια είναι η επαγγελματική κατάσταση του ορολόγου;

Tweets

Agenda

2019

VAKKI-symposium

7-8 February
Vaasa
Finland

5th Plurilingualism European Conference
23-24 May
Bucharest
Romania

Conference Ass.i.term on Terminology
30–31 May
Florence
Italy
 
TOTh
4–7 June
Chambéry
France
 
Nordterm 2019
11–14 June
Copenhagen
Denmark