Θέμα 1ο:

Ορολογικός σχεδιασμός και πολιτικές

Τα τελευταία χρόνια έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από ενώσεις, θεσμικούς φορείς ή οργανισμούς, που ασχολούνται με την Ορολογία, διακηρύξεις σχετικά με την ορολογική εργασία και τον ορολογικό σχεδιασμό. Επιδίωξη των συντακτών αυτών των διακηρύξεων είναι η προώθηση αφενός της συνεργασίας στον τομέα της Ορολογίας και αφετέρου ρύθμισης των συγκεκριμένων στόχων, ανάλογα με τους σκοπούς και την ιδεολογία τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη Διακήρυξη των Βρυξελλών, η οποία υπογράφηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής του 2002, καθώς και τη διακήρυξη που προτάθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ADNOM ή τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Ορολογικές Πολιτικές (Guidelines for Terminology Policies) της Unesco.

Επιθυμία μας είναι να καταστήσουμε αυτά τα ρυθμιστικά κείμενα, από όπου κι αν προέρχονται, αντικείμενα προβληματισμού, όσον αφορά το περιεχόμενο, τη σημασία και το ρόλο τους για την ανάπτυξη της ορολογικής εργασίας και για το κύρος της Ορολογίας στην κοινωνία.

Ο ορολόγος θα έπρεπε, για παράδειγμα, να εργαστεί για τον καθορισμό και την εφαρμογή μιας γλωσσικής και ορολογικής πολιτικής σε συγκεκριμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της σωστής και αποτελεσματικής χρήσης των ορολογίων. Η συστηματική εφαρμογή ορολογικού σχεδιασμού είναι απαραίτητη για:

 

  • το χειρισμό της γλωσσικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας·
  • τη συστηματική οργάνωση της γνώσης σε επαγγελματική στάθμη
  • την αυξημένη παγκόσμια επικοινωνία, στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που βασίζεται όλο και περισσότερο σε δίκτυα·
  • την ανταγωνιστική λειτουργία των οικονομικών αγορών.

Με αφετηρία αυτούς τους τέσσερις άξονες, επιθυμούμε να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για τη σχέση ανάμεσα στις ορολογικές πολιτικές, όπως αυτές εκφράζονται στα διάφορα ρυθμιστικά κείμενα, και στον ορολογικό σχεδιασμό.

Ερωτήματα:

  • Ποιοι στόχοι υπηρετούνται με τη ρυθμιστική δραστηριότητα που αναφέρθηκε παραπάνω;
  • Τα έγγραφα που παράγονται από αυτά τα παραδείγματα πολιτικής είναι χρήσιμα στο κοινό, στο οποίο απευθύνονται;
  • Ποιος είναι ο ρόλος της τυποποίησης στην ορολογική δραστηριότητα;
  • Πρέπει ο ορολόγος να συμμετέχει στην εφαρμογή γλωσσικής και ορολογικής πολιτικής για τους συγκεκριμένους τομείς, μαζί με την αξιολόγηση της σωστής και αποτελεσματικής χρήσης των ορολογίων;

Tweets

Agenda

2019

VAKKI-symposium

7-8 February
Vaasa
Finland

5th Plurilingualism European Conference
23-24 May
Bucharest
Romania

Conference Ass.i.term on Terminology
30–31 May
Florence
Italy
 
TOTh
4–7 June
Chambéry
France
 
Nordterm 2019
11–14 June
Copenhagen
Denmark