ANDRA TERMINOLOGIKONFERENSEN

26–27 november 2004
Barcelona (Spanien)


Program

Den första terminologikonferensen anordnades i Bryssel den 12–15 juni 2002. Den resulterade i "Brysseldeklarationen – för internationellt samarbete på terminologiområdet". I detta dokument presenteras en uppsättning principer och tänkbara aktiviteter som kan hjälpa till att föra fram flerspråkig fackspråkskommunikation. Deklarationen har undertecknats av alla större terminologiorganisationer och börjar få allt större spridning. Den skall också läggas fram för FN för att där antas som FN-deklaration.

EAFT samordnar organiserandet av den andra terminologikonferensen som går av stapeln i Barcelona mellan 26–27 november, i samband med evenemanget "Forum of Cultures". Syftet denna gång är att ytterligare förbättra samarbetet mellan terminologiorganisationer över hela världen.

MÅLSÄTTNINGAR
 • Att uppmuntra till skapandet av nationella policyer och mellanstatliga överenskommelser på terminologiområdet.
 • Att fungera som ett forum för utbyte av erfarenheter på terminologiområdet och som en mötesplats för terminologiexperter från hela världen.
 • Att presentera de resultat som åstadkommits efter Brysseldeklarationens undertecknande och att utveckla nya aktiviteter.
 • Att uppmuntra terminologiskt samarbete och föreslå nya samarbetsaktiviteter.
 • Att förbättra synligheten för det terminologiska samarbetet och för de yrkesgrupper som bedriver detta samarbete.
TEMAN
 • Terminologiforskningen – vilka utmaningar finns i dag?
 • Terminologiutbildningen – hur ser den ut i dag?
 • Nya samarbetsformer mellan terminologer och fackexperter.
 • Domänförlust – dvs. den fas som inträder när ett visst språk inte längre kan användas på ett tillfredsställande sätt inom ett visst fackområde – och hur denna kan motverkas.
INBJUDNA DELTAGARE
 • Nationella och regionala terminologiorganisationer
 • Internationella terminologiorganisationer
 • Internationella terminologinätverk
 • Terminologikommittéer och terminologikommissioner
 • Terminologicentraler (för visst geografiskt eller lingvistiskt område)
 • Språkvårdsorganisationer med ett särskilt intresse för terminologi
 • Varje annan grupp med särskilt intresse för terminologi och terminologifrågor

Denna konferens är huvudsakligen avsedd för representanter från ovan nämnda organisationer och är kostnadsfri för dem. Dock kan allmänheten också delta i konferensen. Konferensavgift: € 50 (€ 30 för studenter).

OBS! Endast ett begränsat antal platser upplåts till allmänheten.

Konferensspråk

De officiella konferensspråken är engelska, franska, katalanska, nederländska, portugisiska, spanska och tyska, med simultantolkning till engelska, franska och spanska.

Tweets

Agenda

 

2018


Terminology research in musicology and the humanities
25 -26 May
Zagreb
Croatia

CINEO
4-6 July
Lyon 2 University
France

First International Conference in Terminology
Tbilisi, 14-16 September
Georgia 

IX EAFT Terminology Summit 
22-23 November
San Sebastian
Basque Country