Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορολογίας

Άρθρο 1
Επωνυμία, Έδρα, και Τομέας Δραστηριότητας

Η επωνυμία της Ένωσης είναι "Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας" (EAFT).

Η Ένωση είναι αναγνωρισμένη υπό τον Ολλανδικό νόμο. Έδρα της ορίζεται το Άμστερνταμ στην Ολλανδία. Οι δραστηριότητες της Ένωσης επικεντρώνονται στην Ευρώπη, ενώ συνεργάζεται με άλλες ενώσεις, οργανισμούς και ιδρύματα σχετικά με την ορολογία σε όλο τον κόσμο.

Ως οικονομικό έτος για την Ένωση ορίζεται το ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 2
Σκοπός της Ένωσης

1. Σκοπός της Ένωσης είναι :

 • η ανάπτυξη της πολυγλωσσίας μέσω της ορολογίας,
 • η παροχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο της υποδομής που θα επιτρέψει την προώθηση και τον συντονισμό δραστηριοτήτων σχετικών με την ορολογία, με σκοπό την επαγγελματική προαγωγή, αναγνώριση και ευαισθητοποίηση του τομέα της ορολογίας,
 • η ενεργή επικοινωνία με συναφείς οργανισμούς, ενώσεις και ιδρύματα σε όλα τα επίπεδα.

2. Ο σκοπός της Ένωσης επιδιώκεται ιδιαίτερα με τα παρακάτω :

 • δραστηριότητες στον χώρο των δημοσίων σχέσεων και ενημερωτικές εκστρατείες που αποσκοπούν στην προαγωγή του ρόλου της ορολογίας και των εργασιών ορολογίας προς το κοινό και τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
 • την παροχή και ανταλλαγή πληροφοριών για ορολογικές δραστηριότητες με κάθε τεχνικό μέσο,
 • την προαγωγή και υποστήριξη συνεδρίων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων σε θέματα σχετικά με την ορολογία,
 • τη δημιουργία Ομάδων Ειδικού Ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένα θέματα σχετικά με την ορολογία,
 • την προώθηση και υποστήριξη της έρευνας στην ορολογία και σε συναφή θέματα,
 • τη συμβολή στην εκπαίδευση ανθρώπων που εργάζονται για την ορολογία, και στην επίσημη αναγνώριση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών κύκλων σπουδών ορολογίας που διεξάγονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

3. Η Ένωση είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επιδιώκει εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς και ερευνητικούς στόχους για το δημόσιο συμφέρον. Η δημιουργία αποθεματικού επιτρέπεται. Οι οικονομικοί και άλλοι πόροι της Ένωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης όπως ορίζονται στο Καταστατικό. Η ευθύνη της Ένωσης περιορίζεται στο σύνολο των οικονομικών της πόρων.

Άρθρο 3
Μέλη

1. Τα μέλη της Ένωσης μπορούν να ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες :

      α) ενώσεις
      β) ιδρύματα
      γ) φυσικά πρόσωπα
      δ) επίτιμα μέλη.

2. Τα μέλη της πρώτης κατηγορίας (ενώσεις) μπορεί να είναι εθνικές, τοπικές ή γλωσσικές ενώσεις ορολογίας που επιθυμούν να συνεργαστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα μέλη της κατηγορίας αυτής θα έχουν οκτώ ψήφους σε όλες της Γενικές Συνελεύσεις της EAFT. Για να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου, τα μέλη αυτά οφείλουν να ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο για τα ονόματα ενός αντιπροσώπου και ενός αναπληρωτή, οι οποίοι θα τα αντιπροσωπεύουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Τα μέλη αυτά θα αντιπροσωπεύονται στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Η ετήσια συνδρομή για τα μέλη της κατηγορίας αυτής θα ισούται με το τετραπλάσιο της ετήσιας συνδρομής ενός φυσικού προσώπου.

3. Τα μέλη της δεύτερης κατηγορίας (ιδρύματα) μπορεί να είναι νομικά πρόσωπα (ιδρύματα ή εταιρείες) που δραστηριοποιούνται σε χώρους σχετικούς με την ορολογία ή που υποστηρίζουν τους σκοπούς της Ένωσης με άλλους τρόπους. Τα μέλη της κατηγορίας αυτής θα έχουν τέσσερις ψήφους σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις της EAFT. Για να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου, τα μέλη αυτά οφείλουν να ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο για τα ονόματα ενός αντιπροσώπου και ενός αναπληρωτή, οι οποίοι θα τα αντιπροσωπεύουν στις Γενικές Συνελεύσεις. Τα μέλη αυτά θα αντιπροσωπεύονται στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Η ετήσια συνδρομή για τα μέλη της κατηγορίας αυτής θα ισούται με το τετραπλάσιο της ετήσιας συνδρομής ενός φυσικού προσώπου.

4. Τα μέλη της τρίτης κατηγορίας (φυσικά πρόσωπα) μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε χώρους σχετικούς με την ορολογία ή που υποστηρίζουν τους σκοπούς της Ένωσης με άλλους τρόπους. Τα μέλη της κατηγορίας αυτής θα έχουν μία ψήφο σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις της EAFT. Η ετήσια συνδρομή των μελών αυτών θα χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό την ετήσια συνδρομή των μελών της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, και ορίζονται μία φορά κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση. Οι φοιτητές δικαιούνται να πληρώσουν μειωμένη συνδρομή.

5. Η ετήσια Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίσει επίτιμα μέλη μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίτιμα μέλη μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα. Έχουν το δικαίωμα ψήφου σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, αλλά δεν υποχρεούνται να πληρώνουν συνδρομή.

6. Νέα μέλη μπορούν να γίνουν δεκτά μετά από γραπτή τους αίτηση. Με την αίτηση αυτή, ο αιτών συμφωνεί να τηρεί το Καταστατικό της Ένωσης εφόσον γίνει δεκτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αν θα κάνει δεκτό τον αιτούντα ως μέλος.

Άρθρο 4
Παύση μέλους

1. Ένα μέλος της Ένωσης παύει να είναι μέλος σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή διαγραφής όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, και σε περίπτωση παραίτησης, διάλυσης ή παράνομης κατάστασης για τα μέλη της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας (ενώσεις και ιδρύματα).

2. Η παραίτηση μέλους πρέπει να υποβληθεί γραπτά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η ισχύς της αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε. Όταν υπάρχει αλλαγή των αντιπροσώπων για τις ενώσεις και τα ιδρύματα που είναι μέλη της Ένωσης, η αλλαγή αυτή θα πρέπει να δίνεται γραπτά στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Διαγραφή μελών γίνεται σε περιπτώσεις μελών που δεν πληρώνουν τη συνδρομή τους για ένα έτος, παρότι έχουν λάβει δύο σχετικές ειδοποιήσεις. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει μέλη που παραβιάζουν τους όρους του Καταστατικού ή που προξενούν σοβαρή βλάβη στην Ένωση.

Άρθρο 5
Συνδρομές

1. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τη συνδρομή για τα φυσικά πρόσωπα, η οποία θα χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η συνδρομή για τις ενώσεις-μέλη και τα ιδρύματα-μέλη. Η Γενική Συνέλευση θα ορίζει επίσης τη μειωμένη συνδρομή για τους φοιτητές, και τις μειώσεις που μπορούν έκτακτα να εφαρμοστούν για ιδιαίτερες περιπτώσεις. Οι συνδρομές των μελών είναι πληρωτέες τους πρώτους τρεις μήνες του οικονομικού έτους της Ένωσης.

2. Τις συνδρομές διαχειρίζεται ένας ταμίας, ο οποίος οφείλει να υποβάλλει έκθεση για τη χρήση τους στην τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 6
Επίσημα Όργανα της Ένωσης

Τα όργανα της Ένωσης είναι :

 1. Η Γενική Συνέλευση
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 3. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

 

Άρθρο 7
Γενική Συνέλευση

1. Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

Ο/Η Πρόεδρος προσκαλεί όλα τα μέλη στην τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται μία φορά τον χρόνο, πριν το τέλος του δεύτερου τριμήνου.
Οι προσκλήσεις, μαζί με την ημερήσια διάταξη, πρέπει να σταλούν σε όλα τα μέλη τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν την ημέρα της Συνέλευσης.

2. Ημερήσια διάταξη για τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

      α) Εκλογή του/της προέδρου της συνέλευσης
      β) Αποδοχή της ημερήσιας διάταξης
      γ) Ετήσιος απολογισμός του/της Προέδρου και έγκρισή του από τη Συνέλευση
      δ) Ετήσιος οικονομικός απολογισμός του/της Ταμία και έγκρισή του από τη Συνέλευση
      ε) Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας για το επόμενο έτος
      στ) Άλλα θέματα που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα μέλη
      ζ) Συνδρομή μελών του επόμενου έτους
      η) Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου
      θ) Εκλογή Ελεγκτών
      ι) Διορισμός των μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (βλ. άρθρο 10)
      κ) Άλλα θέματα

3. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορεί να συγκαλέσει ο/η Πρόεδρος ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Εφόσον τεθεί γραπτώς σχετικό αίτημα από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι προσκλήσεις σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, μαζί με την ημερήσια διάταξη, πρέπει να στέλνονται στα μέλη 10 ημέρες πριν την ημερομηνία της προτεινόμενης Γενικής Συνέλευσης.

4. Διαδικασίες ψηφοφορίας

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των μελών που παρίστανται/αντιπροσωπεύονται και έχουν δικαίωμα ψήφου. Για αποφάσεις τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης της Ένωσης, απαιτείται πλειοψηφία 3/4 των μελών που παρίστανται/αντιπροσωπεύονται και έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου έχει μία ψήφο.
Εφόσον ένα μέλος δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου αυτοπροσώπως, μπορεί να μεταφέρει το δικαίωμα αυτό σε άλλο μέλος με γραπτή εξουσιοδότηση.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει από τα μέλη ψήφο μέσω ταχυδρομείου, για σημαντικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του καταστατικού. Στην περίπτωση ψηφοφορίας μέσω ταχυδρομείου, η πλειοψηφία των ψήφων που θα παραληφθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο) θα αποφασίσει για την αποδοχή ή μη της απόφασης.

5. Πρακτικά της Συνέλευσης

Ο/Η Γραμματέας της Ένωσης συντάσσει τα πρακτικά της συνάντησης, τα οποία προσυπογράφει ο/η Πρόεδρος και αποστέλλονται σε όλα τα μέλη. Αντιρρήσεις στα πρακτικά κατατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία διανομής των πρακτικών. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για την αποδοχή ή μη των αντιρρήσεων.

Άρθρο 8
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αποτελείται κανονικά από 7 μέλη :

      α) Τον/Την Πρόεδρο
      β) Τον/Την Αντιπρόεδρο (Γραμματέα)
      γ) Τον/Την Ταμία
      δ) 4 άλλα μέλη.

Κανονικά το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για δύο έτη.

2. Όταν ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί από το αξίωμά του ή φανερά χάσει το ενδιαφέρον να συμμετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να οριστεί από το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο αντικαταστάτης του για την υπόλοιπη θητεία του. Ο διορισμός αυτός πρέπει να επικυρωθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

3. Ο/Η Πρόεδρος και ο/η Ταμίας μαζί αντιπροσωπεύουν την Ένωση. Όταν δεν μπορεί να εκπληρώσει τα καθήκοντα του/της ένας/μία από αυτούς, ο/η Αντιπρόεδρος τους αντικαθιστά.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υιοθετήσει εσωτερικό κανονισμό διαδικασιών για την εξασφάλιση της επιτυχούς λειτουργίας των δραστηριοτήτων της Ένωσης και της ενεργής συμμετοχής όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναθέτοντας σαφή καθήκοντα και ορίζοντας τις κατάλληλες διαδικασίες.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθήκοντα σχετικά με τους στόχους της Ένωσης όπως ορίζονται από το Άρθρο 2. Η εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών μπορεί να γίνει δωρεάν ή επί πληρωμή.

Άρθρο 9
Ελεγκτές

1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο ελεγκτές οι οποίοι ελέγχουν τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του/της Ταμία, και έχουν δικαίωμα να προτείνουν την επίσημη απαλλαγή του/της Ταμία.

2. Οι ελεγκτές εκλέγονται για δύο έτη.

Άρθρο 10
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

Η Γενική Συνέλευση ορίζει Γνωμοδοτικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από περίπου 20 άτομα με ενεργή δράση στον χώρο της ορολογίας, ή με άλλη σχετική εμπειρία, με υποστηρικτικό και συμβουλευτικό ρόλο προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τις διάφορες δραστηριότητες της Ένωσης. Ειδικότερα, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο πρέπει να συμμετάσχει στον συντονισμό και στην προώθηση δραστηριοτήτων για την ορολογία εντός και εκτός Ευρώπης, και στην ανάπτυξη απόψεων από ειδικούς.
Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο εκλέγει ένα/μία Πρόεδρο που θα συνεργάζεται με τον/την Πρόεδρο της Ένωσης ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίσει ο/η Πρόεδρος για την εξασφάλιση της επιτυχούς λειτουργίας των δύο οργάνων.
Τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου δεν απαιτείται να είναι μέλη της Ένωσης. Κατά τον διορισμό του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατά το δυνατόν ισομερή αντιπροσώπευση όλων των γεωγραφικών και γλωσσικών περιοχών, ερευνητικών και βιομηχανικών ενδιαφερόντων, και άλλων τομέων γνώσης. 

Άρθρο 11
Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος

Η Ένωση μπορεί να ιδρύσει μία ή περισσότερες Ομάδες Ειδικού Ενδιαφέροντος (ΟΕΕ) με στόχο τη σε βάθος μελέτη κάποιας/ων πλευράς/ών της ορολογίας ή/και ορολογικής εργασίας.
Ο αριθμός των μελών που απαιτούνται ορίζεται από την ίδια την ΟΕΕ. Κατά κανόνα, μέλος της ΟΕΕ μπορεί να γίνει οποιοδήποτε μέλος της EAFT, ενώ δεν αποκλείεται η συνεργασία με μέλη εκτός της EAFT.
Η ΟΕΕ υποβάλλει περίληψη των προτεινόμενων δραστηριοτήτων (όπου περιλαμβάνονται οι στόχοι και το πρόγραμμα για τις δραστηριότητες) στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κάνει δεκτή τη δημιουργία της ΟΕΕ γραπτά.
Η ΟΕΕ διορίζει ένα συντονιστή/ίστρια με στόχο την επικοινωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο και την ενημέρωση προς αυτό για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σε ένα από τα μέλη του το καθήκον της επικοινωνίας με την ΟΕΕ. Εάν η ανάθεση αυτή δεν γίνει, η ΟΕΕ θα επικοινωνεί απευθείας με τον/την Πρόεδρο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαλύσει ή να αναδιοργανώσει μια ΟΕΕ που παραμένει ανενεργή για διάστημα ενός έτους.

Άρθρο 12
Διάλυση της Ένωσης

1. Η διάλυση της Ένωσης μπορεί να αποφασιστεί μόνο με πλειοψηφία τουλάχιστον 3/4 των μελών που παρίστανται/αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση.
2. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τους δικαιούχους της περιουσίας της Ένωσης μετά την εκκαθάριση.

Το καταστατικό αυτό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 14 Μαρτίου 2000.

Giovanni Adamo, Πρόεδρος

Tweets

Agenda

2018

Terminologie Internationale : Traduction et Normalisation
5-7 October
Tbilisi
Georgia

Training: Current issues in phraseology
17-19 October
Bergen
Norway

RiTerm 2018
XVI Simposio de la Red Iberoamericana de Terminología 
23–26 October
Manizales
Colombia

AETER workshop
16 November
University of Alicante
Spain 

IX EAFT Terminology Summit 
22-23 November
San Sebastian
Basque Country

I Congreso internacional “Traducción y sostenibilidad cultural: sustrato, fundamentos y aplicaciones
28-30 November
Salamanca
Spain

TOTh workshop
6 December
Kedge Business School, Marseille
France