Θέμα 4ο:

Διάφορες συνεργασίες για διάφορες ανάγκες

Το 2006 η ΕΕΟ γιορτάζει τη δέκατη επέτειο της ίδρυσής της: 10 χρόνια στην υπηρεσία της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των ορολόγων, καθώς και της δημιουργίας ενεργών δεσμών με άλλους οργανισμούς, ενώσεις και θεσμικούς φορείς σε όλα τα επίπεδα του χώρου της Ορολογίας. Ένας από τους σκοπούς της ΕΕΟ είναι η «διαμόρφωση μίας βάσης για την προώθηση και το συντονισμό των ορολογικών δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς επίσης και για τη συνεχή βελτίωση της συνειδητοποίησης, της αναγνώρισης και του επαγγελματισμού του χώρου της Ορολογίας».

Η Διακήρυξη των Βρυξελλών, με υπότιτλο «για μια διεθνή συνεργασία στο χώρο της Ορολογίας», παρουσιάστηκε κατά την Πρώτη Σύνοδο Κορυφής για την Ορολογία το 2002. Σύμφωνα με μια από τις συστάσεις που περιλαμβάνει, τα κράτη και οι κυβερνήσεις, οι διακυβερνητικοί και διεθνείς οργανισμοί, άλλα και όλα τα όργανα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της γλωσσικής πολιτικής, θα πρέπει να «ευνοούν την εφαρμογή μεθόδων συνεργασίας, στα πλαίσια των οποίων θα λαμβάνονται υπόψη τα ήδη υπάρχοντα αποτελέσματα και κεκτημένα, οι πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί και τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Εφόσον οι γλωσσικές συνθήκες ποικίλλουν, ποικίλλουν και οι ορολογικές ανάγκες. Εντοπίζοντας, όμως, μοντέλα οικεία σε συγκείμενα όχι τόσο οικεία, θα μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις αμοιβαίες εμπειρίες και να οδηγηθούμε ενδεχομένως σε νέες μορφές συνεργασίας.

Οι άλλες τρεις θεματικές ενότητες της Συνόδου Κορυφής προσεγγίζουν επίσης το θέμα της συνέργειας/συνεργασίας από διαφορετικές πλευρές:

 

  • μεταξύ της επαγγελματικής και της ακαδημαϊκής δραστηριότητας, όσον αφορά το προφίλ του ορολόγου·
  • μεταξύ της ορολογικής εργασίας που πραγματοποιείται στις (και για τις) «μεγαλύτερες» και τις «μικρότερες» γλώσσες
  • μεταξύ των διεθνών, εθνικών ή περιφερειακών οργανισμών, μέσα από τις γλωσσικές πολιτικές και το σχεδιασμό.

Κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της Συνόδου Κορυφής, επιθυμία μας είναι να επιχειρήσουμε να διατρέξουμε ορισμένα βασικά ερωτήματα για το ζήτημα της ορολογικής συνεργασίας, τα οποία χρήζουν απάντησης ανεξαρτήτως του εκάστοτε πλαισίου συνεργασίας.

Ερωτήματα:

 

  • Ποια είναι τα απαραίτητα στοιχεία για μια ορολογική συνεργασία;
  • Ποιες είναι οι βέλτιστες συνθήκες για μια τέτοια συνεργασία;
  • Ποια διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από εμπειρίες συνεργασιών που δεν τελεσφόρησαν;
  • Ποια οφέλη μπορούμε να προσδοκούμε από τη συνεργασία;
  • Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα στο ζήτημα της συνεργασίας;

Tweets

Agenda

 

2017

LSP 2017 21st Symposium on Language for Specific Purposes 
28-30 June 2017
Bergen
Norway

 


 

SLOVKO 2017
25-27 October
Bratislava
Slovakia