Θέμα 1ο:

Ορολογικός σχεδιασμός και πολιτικές

Τα τελευταία χρόνια έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από ενώσεις, θεσμικούς φορείς ή οργανισμούς, που ασχολούνται με την Ορολογία, διακηρύξεις σχετικά με την ορολογική εργασία και τον ορολογικό σχεδιασμό. Επιδίωξη των συντακτών αυτών των διακηρύξεων είναι η προώθηση αφενός της συνεργασίας στον τομέα της Ορολογίας και αφετέρου ρύθμισης των συγκεκριμένων στόχων, ανάλογα με τους σκοπούς και την ιδεολογία τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη Διακήρυξη των Βρυξελλών, η οποία υπογράφηκε κατά τη Σύνοδο Κορυφής του 2002, καθώς και τη διακήρυξη που προτάθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ADNOM ή τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Ορολογικές Πολιτικές (Guidelines for Terminology Policies) της Unesco.

Επιθυμία μας είναι να καταστήσουμε αυτά τα ρυθμιστικά κείμενα, από όπου κι αν προέρχονται, αντικείμενα προβληματισμού, όσον αφορά το περιεχόμενο, τη σημασία και το ρόλο τους για την ανάπτυξη της ορολογικής εργασίας και για το κύρος της Ορολογίας στην κοινωνία.

Ο ορολόγος θα έπρεπε, για παράδειγμα, να εργαστεί για τον καθορισμό και την εφαρμογή μιας γλωσσικής και ορολογικής πολιτικής σε συγκεκριμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της σωστής και αποτελεσματικής χρήσης των ορολογίων. Η συστηματική εφαρμογή ορολογικού σχεδιασμού είναι απαραίτητη για:

 

  • το χειρισμό της γλωσσικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας·
  • τη συστηματική οργάνωση της γνώσης σε επαγγελματική στάθμη
  • την αυξημένη παγκόσμια επικοινωνία, στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που βασίζεται όλο και περισσότερο σε δίκτυα·
  • την ανταγωνιστική λειτουργία των οικονομικών αγορών.

Με αφετηρία αυτούς τους τέσσερις άξονες, επιθυμούμε να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για τη σχέση ανάμεσα στις ορολογικές πολιτικές, όπως αυτές εκφράζονται στα διάφορα ρυθμιστικά κείμενα, και στον ορολογικό σχεδιασμό.

Ερωτήματα:

  • Ποιοι στόχοι υπηρετούνται με τη ρυθμιστική δραστηριότητα που αναφέρθηκε παραπάνω;
  • Τα έγγραφα που παράγονται από αυτά τα παραδείγματα πολιτικής είναι χρήσιμα στο κοινό, στο οποίο απευθύνονται;
  • Ποιος είναι ο ρόλος της τυποποίησης στην ορολογική δραστηριότητα;
  • Πρέπει ο ορολόγος να συμμετέχει στην εφαρμογή γλωσσικής και ορολογικής πολιτικής για τους συγκεκριμένους τομείς, μαζί με την αξιολόγηση της σωστής και αποτελεσματικής χρήσης των ορολογίων;

Tweets

Agenda

2018

 

First International Conference in Terminology
1416 September
Tbilisi

Georgia

 

« Lexique(s) et genre(s) textuel(s) : approches sur corpus »
11es journées du réseau Lexicologie, Terminologie, Traduction à Grenoble
25–28 September
Grenoble
France

 

Translation: Theories, Practices, Mapping the Market
28–29 September
Craiova

Romania

 

International Terminology: Translation and Standardization
5–7 October
Tbilisi
Georgia
Tblisi

RiTerm 2018
XVI Simposio de la Red Iberoamericana de Terminología
23–26 October
Manizales
Colombia


IX EAFT Terminology Summit
2223 November
San Sebastian
Basque Country